CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

POCHA

 

o   Número de jugadors: De 3 a 6.

o   Baralla: espanyola de 40 cartes (3, 4 o 5 jugadors) o 48 cartes (6 jugadors).

o   Preliminars:

Joc consistent en encertar el nombre de bases que es guanyaran en cada mà. Aquests encerts tindran una puntuació de manera que qui obtingui la suma més elevada al final del joc guanyarà la partida.

o   Valor de les cartes: As, 3, 12, 11, 10... 4 i 2 (de major a menor valor).

El 7 es pot canviar per la mostra si és del mateix pal. Si es realitza aquest canvi, llavors el 2 es pot canviar pel 7. Cal fer-ho abans de demanar les bases.

o   Desenvolupament

a)     Repartidor

És escollit per sorteig a la primera mà. En cada mà es repartiran les cartes als jugadors en sentit anti-horari i es traurà una mostra de trumfo. En la primera mà es repartirà una carta a cada jugador. En les següents es donarà una carta més per jugador cada vegada fins arribar a repartir el màxim de cartes. Llavors es tornarà a repartir el màxim per anar disminuint fins a 1 carta. Després es jugaran tantes mans al màxim de cartes com jugadors a la partida.

 

b)     Demanada de bases

Correlativament a partir del jugador situat a la dreta del repartidor. El darrer en demanar (el repartidor) haurà de demanar un nombre de bases tal que la suma de les bases demanades no sigui igual al nombre de cartes repartides per jugador.

 

c)     Desenvolupament

Obrirà la mà el jugador situat a la dreta del repartidor.

Caldrà assistir al pal, matar i fallar obligatòriament de trumfo a menys que no es pugui refallar amb un trumfo superior, llavors es podrà tirar qualsevol carta.

Finalitzada la basa, obrirà la següent (si n’hi ha) qui l’hagi guanyat.

Finalitzada la mà s’apuntaran els punts i començarà una de nova.

o   Puntuació:

Per encertar: es sumaran 10 punts, més 5 punts per cada basa demanada i encertada.

Per fallar: es restaran 5 punts per cada basa aconseguida de més o de menys respecte de les demanades.

o   Partida abreujada:

Es jugarà una mà per jugador al màxim de cartes per 4, 5, 6 jugadors i 2 mans per jugador en el cas de ser 3.