CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 CORS

 

S’utilitzen cartes de la baralla francesa. Una partida necessita quatre jugadors. Sempre es reparteixen totes les cartes de la baralla. El joc sempre segueix el sentit de les agulles del rellotge, tant a l’hora de repartir les cartes, com en el torn per repartir-les.

 

El joc CORS està basat en mans. A cada mà, a un jugador que juga una carta del pal que desitja, l’han de seguir la resta de jugadors amb cartes del mateix pal. Si un jugador no té una carta del mateix pal, podrà jugar una carta de pal diferent. Guanyarà la mà el jugador que hagi jugat la carta del mateix pal amb valor més alt. L’as és la carta de més valor.

 

L’objectiu del joc és finalitzar amb la menor quantitat de punts possible. Per cada cor que es tingui al final de la mà es rep un punt i tretze per la dama de piques.

 

Un cop repartides totes les cartes, cada jugador seleccionarà tres de les seves cartes i les passarà al jugador de la seva esquerra.

En començar la segona mà, les cartes passaran al jugador de la seva dreta.

A la tercera mà, es passaran al jugador del davant.

A la quarta mà no es passarà cap carta.

Després es repetirà el cicle.

 

El jugador que tingui el dos de trèvol iniciarà la primera mà jugant aquesta carta.

 

Cada participant jugarà una carta seguint el sentit de les agulles del rellotge. Si no es té una carta del mateix pal, podrà jugar qualsevol carta. No es podrà jugar un cor o la dama de piques a la primera mà.

 

El jugador que hagi jugat la carta amb valor més alt del pal amb el que s’iniciés la mà, la guanyarà i iniciarà la següent. No es podrà iniciar una mà amb un cor fins que s’hagi jugat algun cor o la dama de piques en una mà anterior.

 

La partida continuarà fins que totes les cartes s’hagin jugat.

 

El joc finalitza quan un dels jugadors ha acumulat cent o més punts. El guanyador serà el jugador que obtingui la menor quantitat de punts.

 

En finalitzar la darrera mà d’una partida (quan cada jugador ja ha jugat les tretze cartes), es comptarà la puntuació seguint la taula següent:

o       Un punt per cada cor rebut.

o       Tretze punts per la dama de piques.

o       Si un dels jugadors guanyés tots els cors i la dama de piques, aquest jugador obtindrà zero punts, mentre que els altres jugadors seran penalitzats amb vint-i-sis punts cada un.

 

Resum de les regles del joc CORS:

o       La carta amb valor més alt del pal de la primera carta jugada guanyarà la mà.

o       Sempre que sigui possible s'haurà de seguir el mateix pal de la carta jugada pel jugador que obre la mà.

o       Si no és possible seguir el pal es podrà utilitzar qualsevol altre carta.

o       No es podrà jugar ni un cor ni la dama de piques en la primera mà del joc.

o       No es podrà iniciar una jugada amb un cor fins que no s’hagi jugat un cor o la dama de piques en una mà anterior.

o       El joc finalitzarà quan un jugador hagi obtingut cent o més punts. El guanyador serà el jugador amb menor quantitat de punts.

 

 

De cara a integrar aquest joc entre els que poden jugar-se durant la temporada anual que organitza el CCCJ, es tindran en compte els següents punts:

 

o       Si una timba estès formada per més de quatre jugadors, descansarà en cada partida el nombre de jugadors que sobrepassi els quatre. El primer jugador en descansar serà el guanyador del sorteig per començar a repartir les cartes, i si fos necessari el següent, seguint el sentit de les agulles del rellotge. A la segona partida descansarà el segon jugador, encara que ja ho hagi fet a l’anterior, i així successivament. Es recomana no jugar aquest joc en timbes de set jugadors.

 

o       El joc finalitzarà quan un jugador porti acumulats:

Tornar a reglaments