CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

WIZARD

 

Es juga amb baralla especial de 60 cartes. De 3 a 6 jugadors.

 

La baralla està formada per cartes de quatre pals (groc, vermell, blau i verd) numerades de l'1 al 13, més quatre cartes de Mag (Z) i quatre cartes de Bufó (N).

 

Els Bufons són les cartes de menor valor, seguides de les cartes de color, des de l’1 fins al 13, essent els Mags les cartes de més gran valor.

 

Objectiu del joc:

 

L’objectiu del joc és fer una predicció correcta del nombre de mans que es guanyaran en cada ronda. Es reben punts per encertar i el jugador amb més punts al final de la partida resulta el guanyador.

 

Repartiment de cartes:

 

Abans de començar es reparteix una carta a cada jugador per determinar qui serà el primer a repartir-les en la partida (la de més valor). El joc es desenvolupa sempre en sentit horari.

 

A la primera ronda cada jugador rep solament una carta. A la segona ronda es reparteixen dues cartes a cada jugador, tres cartes a la tercera ronda i així successivament. Després de cada ronda el jugador situat a l’esquerra del que va repartir-les a la ronda anterior, barreja les 60 cartes i es converteix en el nou repartidor.

 

Després del repartiment, es gira cap amunt la primera carta del maç que determinarà el pal de triomf. Si la carta girada fos un Bufó, es gira cap avall i es considera que no hi ha pal guanyador en aquella ronda (sense triomf). Si la carta girada fos un Mag, el repartidor determinarà el pal guanyador. A la darrera ronda de la partida es reparteixen totes les cartes i per tant es juga sense pal guanyador (sense triomf).

 

Prediccions:

 

Cada jugador anuncia, per torns, començant pel situat a l’esquerra del repartidor i seguint el sentit horari, el nombre de bases que creu que guanyarà (zero o una a la primera ronda) i s’anota a la llibreta de puntuació. El nombre total de bases anotades pot ser o no igual al nombre de bases possibles que es poden realitzar en cadascuna de les rondes.

 

Desenvolupament de la partida:

 

El jugador a l’esquerra del repartidor comença la ronda. Pot jugar qualsevol carta. Es continua amb la resta de jugadors en sentit horari. En cas que sigui possible s’ha de jugar una carta del pal jugat pel primer jugador. Si un jugador no té cartes d’aquest pal, pot jugar qualsevol carta, incloses les cartes del pal guanyador (triomf). Un Mag o un Bufó es poden jugar en qualsevol moment, inclús si el jugador té cartes del pal en joc.

 

Guanya la mà:

 

-       El primer Mag jugat

-       Si no s’ha jugat un Mag, guanya la carta més alta del pal guanyador (triomf)

-       Si no s’ha jugat cap carta del pal guanyador (triomf), guanya la carta més alta del pal amb el que s’ha començat la mà

 

El guanyador de la mà comença la següent.

 

Mags i Bufons:

 

Si la primera carta jugada és un Mag, el jugador que l’ha jugat guanya la mà i la resta de jugadors poden jugar qualsevol carta, inclús un altre Mag. Si la primera carta jugada és un Bufó, es considera una carta nul·la, per tant la següent carta jugada determina el color a seguir. Els Bufons sempre perden la mà, excepte si totes les cartes jugades són Bufons. En aquest cas guanya la mà el primer Bufó jugat.

 

Puntuació:

 

Cada jugador guanya 20 punts per cada predicció encertada, més 10 punts addicional per cada basa guanyada. Si contràriament un jugador falla la seva predicció, perd 10 punts per cada basa per sobre o per sota de la seva predicció.

 

Durada de la partida:

 

Hi ha 60 cartes. La partida continua fins a la ronda en la que totes les cartes es reparteixen. Per tant, una partida de 3 jugadors consta de 20 rondes, una partida de 4 jugadors de 15 rondes, una partida de 5 jugadors de 12 rondes i una partida de 6 jugadors de 10 rondes.

 

Anotació de les mans:

 

A cada ronda, abans de començar a jugar, s’han d’anunciar les prediccions de tots els jugadors. Cada jugador ha de mostrar les mans guanyades en tot moment per a que la resta pugui veure-les i així poder saber el nombre de mans que li resta per guanyar a cadascun d’ells.

 

Variants de les prediccions:

 

-      Predicció oculta: Tots els jugadors mostren les seves prediccions simultàniament.

-      Predicció tancada: Tots els jugadors apunten la seva predicció en un paper, que mostraran al final de la ronda.

-      Regla opcional: Si el darrer jugador en fer la seva predicció és el que més punts porta fins al moment, no pot demanar que guanyarà un nombre de bases tal que la suma total de mans sigui igual al nombre de mans possibles. Això significa que obligatòriament algun dels jugadors perdrà punts per guanyar més o menys bases de las predites. Aquesta regla no s’aplica si hi ha dos o més jugadors empatats a la primera posició.

 

Tornar a reglaments