CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

PODRIDA

 

 

 

 

Joc consistent en encertar el nombre de bases que es guanyaran en cada mà. Aquests encerts tindran una puntuació de manera que qui obtingui la suma més elevada al final del joc guanyarà la partida.

 

El 2 es pot canviar per la mostra si és del mateix pal. Cal fer-ho abans de demanar les bases.

 

a)      Repartidor

Es escollit per sorteig a la primera mà. Correlatiu per la dreta. En cada mà es repartiran les cartes als jugadors i es traurà una mostra de triomf. En cas de no haver carta mostra, el repartidor escollirà el triomf abans de veure ses cartes. També podrà escollir jugar sense triomf. Això només podrà passar quan s’exhaureixin les cartes en el repartiment als jugadors.

En la primera mà es repartirà una carta a cada jugador. En les següents es donarà una carta més per jugador cada vegada fins arribar a repartir el màxim de cartes. Llavors es tornarà a repartir el màxim per anar disminuint fins a 1 carta. Després es repartiran tantes mans al màxim de cartes com jugadors a la partida.

Nota: les mans a 1 carta seran les anomenades de l’indi. Les bases es demanaran veient les cartes dels altres jugadors, però no la pròpia.

b)      Demanada de bases

Correlativament a partir del jugador situat a la dreta del repartidor. El darrer en demanar (el repartidor) haurà de demanar un nombre de bases tal que la suma de les bases demanades no sigui igual al nombre de cartes repartides per jugador.

Tothom a la vegada, assenyalant amb els dits el nombre de bases, després de picar dues vegades a la taula amb el puny tancat.

c)      Desenvolupament

Obrirà la mà el jugador situat a la dreta del repartidor.

Caldrà assistir al pal i fallar obligatòriament de triomf; no hi haurà obligació de matar.

Finalitzada la primera basa, obrirà la següent (si n’hi ha) el guanyador de la primera.

Finalitzada la mà s’apuntaran els punts i començarà una nova mà.

 

Per encertar: es sumaran 10 punts, més 3 punts per cada basa demanada i encertada.

Per fallar: es restaran 3 punts per cada basa aconseguida de més o de menys respecte de les demanades.

 

El més freqüent és pagar o cobrar els punts que separen a cada jugador de la mitjana de totes les puntuacions, per sota o per sobre respectivament.

El preu del punt es fixa al principi de la partida.

Tornar a reglaments