CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

9-19-29

 

a)  Cartes: Baralla espanyola (40 cartes)

 

 

b)  Joc

 

Cada mà serà jugada per tots els jugadors. Hi haurà un repartidor escollit per sorteig en la primera mà; el repartidor serà rotatiu i correspondrà al jugador situat a la dreta del repartidor de la mà anterior.

 

El repartidor barrejarà les cartes, les farà escapçar pel jugador de la seva esquerra i les repartirà per la seva dreta, d’una en una, fins a un total de tres per jugador.

 

Seguidament es faran les apostes i, arribat el cas, s’ensenyarà els joc. La jugada més valuosa serà la que s’endugui els diners apostats. En cas d’empat en la jugada, guanyarà la mà, es a dir, la millor jugada més propera al repartidor per la dreta d'aquest.

 

 

c) Valor de les jugades

 

La jugada màxima es el trio de reis.

 

Per a calcular el valor de les altres jugades caldrà sumar els valors numèrics de les tres cartes.

 

Les jugades, de major a menor, seran les que la suma sigui 29, 19, 9, 28, 18, 8, 27, 17, 7, etc., i així fins arribar a 21, 11, 20, 10, i finalment 35, 34, 33, 32, 31 i 30 que és la pitjor jugada.

 

 

d) Apostes

 

Al principi de la partida es fixarà una aposta mínima i idèntica per a tots els jugadors, que obligatòriament faran en cada mà.

 

Un cap repartides les cartes, obrirà les apostes el jugador situat a la dreta del repartidor.

 

Els jugadors podran escollir entre apostar o passar, fins que es realitzi una aposta, moment en el que passar significarà retirar-se de la mà.

 

En el cas que hi hagi alguna aposta es continuarà el torn d’apostes fins que s’igualin les apostes de tots els jugadors que no es retirin o bé fins el moment que només quedi una aposta en joc, que serà a la guanyadora.

 

La “cega” és una aposta que pot fer el jugador situat a la dreta del repartidor abans de que ningú vegi les cartes pròpies. Aquesta aposta cega la poden seguir els demés jugadors sempre que no s’hagin vist les cartes i que el jugador de la seva esquerra l‘hagi seguit. En cas de que tots els jugadors la segueixin, el jugador que l‘ha iniciat pot augmentar l‘aposta continuant-se el procés en les mateixes condicions fins que algú no la segueixi.

 

Havent-hi cega el torn d'apostes el començarà el 1r. jugador que no hagi seguit la cega. Aquesta aposta serà igual a la quantitat que li quedi par arribar a la cega, multiplicada per dos.

 

Els jugadors que no havent seguit la cega no facin aquesta aposta, quedaran fora de la mà.

 

Aquesta ronda d'apostes acabarà en el repartidor i serà el jugador a la seva dreta —qui posà la cega— qui comenci el torn d’apostes ja descrit.

Tornar a reglaments