CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

4 DUROS

 

Altres noms: Cucut, Dimoni, Miau.

 

Es juga amb baralla espanyola de 40 cartes, sense vuits ni nous.

 

Normes:

 

1.      Abans de començar el joc cada jugador posarà al seu davant la mateixa quantitat de “duros” o fitxes amb les que es desenvoluparà el joc. Normalment seran quatre o cinc.

 

2.      S’escollirà el jugador que barallarà i repartirà les cartes en primer lloc. Després ho faran cadascun dels altres jugadors en el seu torn, en sentit contrari a les agulles del rellotge, mentre continuïn en joc.

 

3.      El repartidor donarà una carta a cadascun i deixarà el mas davant seu.

 

4.      El primer jugador a la seva dreta decidirà si es planta i es queda amb la carta, o la canvia per la del seu company a la seva dreta, cas que això sigui possible. Tant si s’ha plantat com si l’ha canviat, esperarà amb la carta cap per avall fins que es completi la jugada.

 

Això serà d’aquesta manera en el torn de cada jugador fins que:

 

a)      s’arribi al jugador que ha repartit, el qual després de veure la seva carta decidirà si es queda amb ella o la canvia per la primera del mas que descobrirà directament a la vista de tots. Un cop finalitzats tots els torns, els jugadors mostraran les seves cartes. Pagaran un “duro” o fitxa el jugador o jugadors que tinguin la carta activa amb menor valor. Aquest “duro” o fitxa el dipositaran al centre de la taula.

 

b)      resulti que un jugador no permet realitzar el canvi de carta perquè disposa d’un rei o 12. El jugador que disposi d’un rei, a més d’impedir que la seva carta sigui canviada per la del jugador precedent, podrà, en el seu torn, preguntar a qualsevol dels altres jugadors amb carta en actiu de quin pal és el seu rei. Si el jugador preguntat encerta cobrarà un “duro” o fitxa del que va formular la pregunta. En cas contrari el pagarà al mateix, i aquest decidirà si desitja continuar preguntant o no a qualsevol dels jugadors que mantinguin carta en actiu, inclòs l’anterior. A partir d’aquest punt el joc continua normalment.

 

5.      Carta en actiu és aquella que pertany a un jugador que disposa de “duros” o fitxes. Una carta passiva serà retirada immediatament del joc en el moment d’adquirir aquesta condició, és a dir, en el moment que un jugador es queda sense “duros” o fitxes.

 

6.      Si resulta que un jugador al completar-se la jugada s’ha quedat amb un “10”, pagarà un “duro” o fitxa” al jugador situat a la seva dreta, i posteriorment un altre al centre de la taula si li correspongués. Si s’ha quedat amb un “11” pagaria un “duro” o fitxa al jugador situat a l’esquerra, i posteriorment un altre al centre si fos el cas.

 

7.      Un jugador que hagi perdut tots els seus “duros” o fitxes no entrarà en joc en successives jugades, però podrà tornar a ser jugador actiu per efecte de la norma anterior, ja que mantindrà la seva posició a la taula fins que finalitzi el joc.

 

8.      Guanyarà el jugador que disposi d’un o més “duros” o fitxes quan cap altre jugador en disposi.

 

9.      L’ordre per efectuar els pagaments es realitzarà per la dreta del jugador que hagi repartit les cartes.

Tornar a reglaments